SIERPIEŃ 2017 r

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała – na wieki. Amen.    Mat. 6,9-13

MODLITWA O KOŚCIÓŁ - CIAŁO CHRYSTUSA


 1. Stawajmy przed Bogiem z otwartymi, uniżonymi sercami, aby Duch Święty rozpalił w nas pragnienie żarliwej modlitwy, postu i nieustannych poszukiwań Bożych celów, aby ten duchowy głód zmieniał nas w naczynia, które Bóg używa w nadzwyczajny sposób dla swego Królestwa.

 2. Wołajmy do Boga, aby Jego poruszenie ogarnęło cały naród, aby każdy człowiek pragnął Go poznać.

 3. Módlmy się, aby przebaczenie stało się stylem życia, a Boże miłosierdzie zalało cały kraj.

 4. Prośmy Boga, aby miłość i szacunek zdominowały relacje między ludźmi w naszym kraju.

 5. Wstawiajmy się za wszystkich ludzi wierzących, aby nasze życie pozbawione było strachu i byśmy byli gotowi do poświęceń dla Królestwa Bożego.

 6. Módlmy się, aby młodzi ludzie zostali uwolnieni z mocy złego i umieli rozróżnić dobro od zła, by poddali się Duchowi Świętemu, by żyli w czystości seksualnej i stali się pełnymi pasji uczniami Jezusa.

  PAN bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy NIM całym sercem.    II Kron. 16,9

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy Boży pokój nad Polską!
 1. Dziękujmy Bogu za pokój i wolność w Polsce! Prośmy, aby upadły wszelkie fałszywe autorytety, aby tylko ON, Bóg Wszechmogący stał się prawdziwym autorytetem dla Polaków.

 2. Módlmy się o dobre, mądre ustawy w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, błogosławmy Prezydenta, prośmy, aby Bóg kierował jego krokami, aby dał mu nadzwyczajną Bożą mądrość, roztropność i odwagę, aby otoczył go właściwymi doradcami. Prośmy Boga o ochronę dla Prezydenta i jego rodziny.

  Błogosławiony człowiek, który polega na PANU, i PAN jest jego ufnością.    Jer. 17,7

 3. Módlmy się o całą sferę wymiaru sprawiedliwości, aby to sam Bóg zaingerował i przywrócił jej prawość. Wołajmy o powstanie autorytetów w tej sferze, które ustanowią Boże standardy prawości.

  ...i przywrócę ci twych sędziów jak niegdyś, twych radców tak, jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości oraz miastem wiernym.   Iz. 1,26

 4. Błogosławmy Panią Premier i Rząd, przywódców partii i wszystkich parlamentarzystów, aby bojaźń przed Bogiem wypełniła ich serca. Módlmy się, aby Duch Święty zmiękczał ich, napełniał Bożą bojaźnią, burzył wszelkie kłamliwe, nieboże przekonania i przeciwne Bogu sposoby myślenia.

  Przecież On ma moc, aby człowieka wesprzeć lub doprowadzić do upadku.    II Kron. 25,8

 5. Módlmy się, aby Bóg niweczył wszelkie diabelskie plany wobec Polski. Ogłaszajmy że to, co Bóg w niebie zamierzył dla nas, wydarzy się tu na ziemi! Módlmy się, aby Bóg sam wzbudził przywódców w naszym kraju, którzy wprowadzą w życie Jego plany!

 6. Wyrażajmy swoją wdzięczność Bogu za ochronę naszego kraju i nadal prośmy o osłonę granic, dobre relacje z sąsiadami i pokój wewnątrz kraju.

 7. Módlmy się o Jarosława Kaczyńskiego, aby doświadczył Bożej miłości i przebaczenia. Prośmy, aby Bóg wysłał do niego ludzi z przesłaniem Ewangelii.

 8. Prośmy Boga, aby dał mądrość rządzącym do utrzymania dobrych relacji z Unią Europejską.

 9. Błogosławmy Przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska modląc się, aby zwracał się we wszystkim ku Bogu, aby u Boga szukał rady i pomocy. Módlmy się o Boże prowadzenie i ochronę dla niego.

 10. Wstawiajmy się za Prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz Waltz, aby Bóg ją wzmacniał i był jej ochroną w czasie presji na nią. Prośmy Boga, aby problemy reprywatyzacyjne Warszawy znalazły swoje sprawiedliwe rozwiązanie.

MODLITWA O UKRAINĘ, BLISKI WSCHÓD I IZRAEL

 1. Błogosławmy Ukrainę i módlmy się, aby liderzy Kościoła, politycy i ludzie biznesu szukali Boga i Jego rozwiązań dla swojego kraju. Prośmy o pokój dla Ukrainy.

 2. Nadal módlmy się, aby wszelkie diabelskie plany działania ISIS/Daesh zostały unicestwione, aby przyszedł Boży sąd na ich grzechy i miłosierdzie dla ludzi, by wielu z nich spotkało się z Jezusem.

 3. Dziękujmy Bogu za Izrael i módlmy się: